Wilsbekwaamheid

Thema's | Laatst bijgewerkt op: 20.06.2019
Wat is het

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. De kern van de wet is 'Nee, tenzij'.
Uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg niet thuis hoort in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met het Prader-Willi syndroom (PWS) hebben baat bij regelmaat en structuur. Vooral bij de beteugeling van voedselzoekgedrag kan het helpen wanneer voedsel niet voor hen bereikbaar is. Voorbeelden hiervan zijn sloten op de keukendeur of op de koelkast. Dat geeft rust.
De meeste mensen met PWS zijn echter wilsbekwaam. Dat brengt met zich mee dat niet voor hen besloten mag worden dat er iets op slot gaat. Dat mag alleen met hen. De nieuwe wet stelt dus extra eisen aan de begeleiders van volwassenen met PWS.

Veel mensen met PWS hebben hulp van anderen nodig bij het oplossen van problemen en het omgaan met onverwachte situaties. Ook als het gaat om het voorkómen van ongewenst gedrag hebben zij soms begeleiding nodig. De vertrouwensband met de begeleider leidt tot een gevoel van veiligheid.Het moeten maar niet kunnen voldoen aan regels geeft stress. Maar het krijgen van hulp bij het nakomen van samen gemaakte afspraken geeft rust. Dat is de essentie van het werken binnen de nieuwe context.

Tools
  • Test jouw eigen kennis over de Wet zorg en dwang met de Kennistest.
  • De handreiking ‘Balans in beeld’ gaat over de spanning tussen zorg bieden en verantwoordelijkheid geven.
  • De alternatievenbundel van Vilans biedt inspiratie voor passende alternatieve zorg.
  • Triple C is een methodiek die uitgaat van het coachen van de competenties van de cliënt.
Tips
  • In overleg met een persoon met PWS kan vrijheidsbeperking soms juist wel de oplossing zijn. Kijk samen met de persoon naar mogelijkheden en maak afspraken. Stel bijvoorbeeld de vraag: "wat denk je zelf wat jou kan helpen?”
  • Meer vrijheid kan ook in kleinere stappen. Laat iemand met PWS bijvoorbeeld kiezen uit drie opties in plaats van dat hij het helemaal zelf moet bedenken. Zo leert hij de mogelijkheid van keuze binnen grenzen.
  • Als niet alle mensen die te maken hebben met iemand met PWS dezelfde afspraken werken, dan is dat heel verwarrend en problematisch voor de persoon met PWS. Zorg dus voor een goede afstemming en houd je eraan.
  • Besteed aandacht aan vrijheid in persoonlijke zorgplannen. Communiceer open hierover naar collega’s, ouders en andere betrokkenen. Bespreek je twijfels met het management zodat je je gesteund voelt.
  • Moedig positief gedrag aan, zorg voor een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Straf is nooit een oplossing.
  • Sta regelmatig stil of de gemaakte afspraken nog nodig zijn of dat ze wellicht kunnen worden aangepast.
Achtergrond
Suggestie of feedback?

Andere thema's